မြန်မာကျေးဇူးတော် သမ္မာကျမ်းစာကျောင်း

မြန်မာကျေးဇူးတော် သမ္မာကျမ်းစာကျောင်းသည်အဝေးသင်စနစ် (စာပေးစာယူ) ဖြင့် ဖွင့်လှစ်သောကျောင်းဖြစ်သည်။  အင်တာနက် Online စနစ်ဖြင့်ဝင်ခွင့်ပုံစံလျှောက်ထားရပါမည်။ သင်ခန်းစာများကို Email ဖြင့်သာပေးပို့ပြီး  မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် Print ထုတ်ပြီးလေ့လာဖြေဆိုရပါမည်။  အချို့သော ဘာသာရပ်များကို Zoom ဖြင့် သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။ လေ့လာဖြေဆိုလိုသောသူများသည်…